Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie Interrail Pass Polska

 

1. Z jakim dokumentem masz do czynienia?

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie Interrail Pass Polska”), przygotowany przez spółkę POLRAIL SERVICE Jeffrey Dobek z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-231) przy Ul. Kr. Jadwigi 1/3 (dalej jako „Administrator” lub „my”, lub „Polrail Service”) w celu dostarczenia informacji o warunkach, zasadach i regułach stosowanych do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców.

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla klientów Portalu internetowego Interrail Pass Polska (nie jest umową ani regulaminem).

Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługobiorca, Portal internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną Portalu interrailpass.pl dostępnym pod adresem: https://www.interrailpass.pl/regulamin/

 

2. Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem danych osobowych jest POLRAIL SERVICE Jeffrey Dobek z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-231) przy ul. Kr. Jadwigi 1/3, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami NIP: 953-240-77-41 / REGON: 340134987.

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa danych osobowych oraz ich przetwarzania zgodnie z przepisami prawa. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym wykonywania przysługujących praw przez Administratora, zapraszamy do kontaktu z Inspektorem za pomocą poczty elektronicznej na data.protection@polrail.com lub w formie pisemnej na adres Administratora.

 

3. Jak dbamy o Twoje dane?

Dane Osobowe klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność klientów, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Portal internetowy interrailpass.pl, ale również klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:
– witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących danych osobowych.
– aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.

 

4. W jakich celach informacje o Tobie są wykorzystywane?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez klienta w Portalu internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z klientem.
Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych klientów przez Administratora to w szczególności:
– zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);
– zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego klienta przed jej zawarciem (Twoje Dane Osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
– przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
– przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród;
– prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
– ocena i analiza aktywności oraz informacji o kliencie;
– dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;
– wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
– prowadzenie korespondencji z klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości klientów.

 

5. Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe:
Dane niezbędne dla realizacji umowy zakupu biletu/karnetu kolejowego: 1) imię, 2) nazwisko, 3) płeć, 4) informację na temat wieku pasażera, 5) numer i rodzaj dokumentu podróży oraz 6) dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu).

  • Dane są zbierane przy założeniu konta w serwisie, przy zakupie karnetu kolejowego, przy dobrowolnym zapisaniu się na newsletter.
  • Podanie danych jest niezbędne do nawiązania umowy, realizacji rezerwacji biletu/karnetu oraz jego dostawy.
  • Dane są wymagane przez poszczególne przedsiębiorstwa kolejowe w celu wystawienia imiennego biletu lub karnetu.
  • Dane bedą drukowane na bilecie aby uniemożliwić jego wykorzystanie przez osoby nieupoważnione.

Dane dotyczące organizacji podróży: Przetwarzamy również wszelkie niezbędne informacje, dobrowolnie przekazane przez klientów, związane z ich szczególnymi potrzebami, w tym informacje o stanie zdrowia (np. informacje dotyczące ograniczonej sprawności ruchowej), potrzeby medyczne czy dietetyczne.

  • Dane są zbierane przy zakupie karnetu kolejowego oraz w trakcie komunikacji z klientem(email, telefon, czat, wiadomości wysyłane przez portale społecznościowe).
  • Dane pozwalają spersonalizowanie oferty: wybór produktu dostosowanego do potrzeb lub wymagań klienta, wybór odpowiedniego języka w komunikacji z klientem, itd.
  • Dane umożliwiają także pomoc w dokonaniu zakupu: jeśli klient dozna problemów przy samodzielnym zakupie biletów lub nie dojdzie do finalizacji transakcji, posiadanie danych Usługobiorcy umożliwia nam kontakt w celu dokończenia zakupu.

 

6. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie Danych Osobowych przez klienta w sklepie internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez klienta zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania umowy sprzedaży), rejestracji konta lub dokonania rezerwacji (zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług), zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy.
Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w sklepie internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 

7. Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?

Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień i zawieraniu umowy sprzedaży lub dokonywaniu rezerwacji, jak również przy zapisywaniu się na newslettera. Również w przypadku danych osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.
W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich klientów.
W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
– dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
– obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
– niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

8. Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta klient.
Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w sklepie internetowym.
W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności przedsiebiorstwa klejowe lub firmy pomagające sprawnie prowadzić sklep internetowy w tym komunikację z naszymi klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatnicza, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

 

9. Czy Twoje dane są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem.
Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

 

10. Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
– przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
– dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
– żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
– cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów klienta).

 

11. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności klienta w ramach sklepu internetowego), w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
W każdym przypadku:
– Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
– Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

12. Czy będą do Ciebie przesyłane informacje handlowe (np. na Twój adres e-mail)?

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail).
Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez klienta zgody, w tym po akceptacji regulaminu usługi newsletter.

 

Pliki „cookies”

13. Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

14. Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki cookie zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki cookies używane są w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania jej zawartości, w tym naszych ofert, do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.

 

15. Jakie pliki „cookies” są używane przez nas?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika.

„Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Stosowane przez nas „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony, przykładowo poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby użytkownik nie musiał ich za każdym razem podawać. Stosujemy również ciasteczka pozwalające na dostosowanie do preferencji użytkownika treści prezentowanych w Internecie (jak np. reklamy i zdjęcia).

 

16. Polityka prywatności a pliki „cookies”

Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki „cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za Dane Osobowe. W związku z polityką interrailpass.pl dane są zaszyfrowane co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

 

17. Profilowanie

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników – np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań.
Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.
Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.

 

18. Retargeting

W oparciu o pliki cookies posługujemy się technologią pozwalającą nam na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową, na innych stronach internetowych, które odwiedzają, w tym należących do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami.
Brak związku pomiędzy wyświetlaną użytkownikowi reklamą, a jego zainteresowaniami i potrzebami może być dla niego uciążliwy. Wierzymy, że bardziej atrakcyjne i praktyczne dla użytkownika jest, aby otrzymywany przez niego przekaz odpowiadał jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcześniejszego zachowania, w oparciu o technologię ciasteczek. Dlatego jesteśmy zainteresowani podążaniem treści reklamowych za użytkownikiem korzystającym z różnych stron internetowych w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do jego wcześniejszej aktywności internetowej.

 

19. Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies)

Stosowane przez nas pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. Współpracujemy jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Z listą naszych zaufanych partnerów możesz zapoznać się w naszej polityce prywatności.
Cookies wysyłane przez te podmioty mają poprawić skuteczność prezentowania użytkownikowi reklam, które odpowiadają jego aktywności online – podmioty trzecie dostarczają treści reklamowe do użytkowników.
Dlatego podczas wizyty na naszej stronie internetowej na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika zapisywane są także pliki cookies naszych partnerów. W ten sposób zbierane są na przykład informacje o oglądanych lub zakupionych produktach.

 

20. Usuwanie / blokowanie plików „cookies”

Pamiętaj, że zgodami na wykorzystywanie plików cookies możesz zarządzać za pośrednictwem ustawień prywatności na naszej stronie lub swojej przeglądarki internetowej.
Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci dopuszczają umieszczanie określonego rodzaju plików „cookies” na takim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przyszłości).
Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików „cookies” pochodzących bezpośrednio od interrailpass.pl.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

 

21. Kogo dotyczą pliki „cookies”?

W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej sklep internetowy, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze sklepu internetowego, niezależnie czy pozostają jego klientami (składają zamówienia, rezerwują produkty lub posiadają konto) (dalej również „Osoba Odwiedzająca”).

 

22. Z jakiej technologii korzystamy?

W sklepie internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze sklepu internetowego, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Osoby Odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych Administratora, jego partnerów i reklamodawców. Podczas wizyty w sklepie internetowym, mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie Osoby Odwiedzającej.
W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies – poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

 

23. Czy pliki „cookies” zbierają Twoje Dane Osobowe?

Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze sklepu internetowego stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji konta w sklepie internetowym – a tam samym zostać uznane za Dane Osobowe.
 W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty w sklepie internetowym.

 

24. Jak możesz się z nami skontaktować?

W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, a także w ramach Serwisu Facebook.
Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji za pomocą formularza), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

 

Obowiązuje od 01.07.2019

Koszyk