Regulamin interrailpass.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Polrail Service Jeffrey Dobek z wykorzystaniem serwisu internetowego www.interrailpass.pl, obowiązujący od dnia 01.07.2019 r. do dnia jego odwołania lub zmiany przez Polrail Service, określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Polrail Service Jeffrey Dobek z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kr. Jadwigi 1/3 (85-231 Bydgoszcz), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami NIP: 953-240-77-41 / REGON: 340134987, dostępny na stronie www.interrailpass.pl.

1. Definicje

Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.
Portal internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.interrailpass.pl, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę Polrail Service w celu zakupu biletów Interrail.
Usługodawca – Polrail Service Jeffrey Dobek z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kr. Jadwigi 1/3 (85-231 Bydgoszcz).
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która jest użytkownikiem strony internetowej w celu korzystania z usług świadczonych przez Polrail Service.
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Polrail Service, wymienione w par. 3 Regulaminu.

 

2. Zakres obowiązywania

Poniższy Regulamin obowiązuje w związku z korzystaniem z Portalu internetowego www.interrailpass.pl oraz zakupem biletów Interrail za pośrednictwem Usługodawcy.

 

3. Usługi

Polrail Service oferuje Usługobiorcom poprzez korzystanie z Portalu internetowego możliwość:
– zakupu biletów kolejowych Interrail Pass,
– pozyskiwania informacji o aktualnie dostępnej ofercie Interrail,
– pozyskiwania informacji o warunkach korzystania z biletów Interrail Pass,
– pozyskiwania informacji na temat aktualnych ofert promocyjnych,
– pozyskiwania informacji na temat stanu realizowania zamówień złożonych w serwisie.

 

4. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy

4.1. Warunkiem korzystania z Portalu internetowego przez Usługobiorcę jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
4.2. Warunkiem dokonania przez Usługobiorcę zakupu biletu Interrail Pass za pośrednictwem Portalu internetowego jest prawidłowy przebieg zamówienia poprzez wypełnienie wymaganych przez Usługodawcę danych pasażera i szczegółów dokonywanej rezerwacji.
4.3. Transakcje finansowe dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności internetowych Przelewy24 (PayPro SA).
4.4. Polrail Service zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży biletu w przypadku odmowy akceptacji płatności zleconej przez Usługobiorcę przez systemy weryfikujące, bank oraz firmę rozliczającą transakcję.
4.5. Klientowi zawierającemu umowę w Portalu www.interrailpass.pl poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
4.6. Usługobiorca ma prawo dokonać anulacji biletu, tylko jeżeli umożliwiają to warunki opisane w par. 13 i 14 Regulaminu.

 

5. Korzystanie z Portalu internetowego w celach komercyjnych

5.1. Korzystanie z Portalu internetowego do celów nieprywatnych lub komercyjnych jest niedozwolone.
5.2. Korzystanie z automatycznych systemów do uzyskania danych („screen scraping”, „web scraping”) z Portalu internetowego w celach komercyjnych jest zabronione. Polrail Service zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków w razie naruszenia tych postanowień.

 

6. Prawa autorskie i własność intelektualna

6.1. Logo Interrail Pass Polska, nazwy Interrail Pass Polska, interrailpass.pl oraz slogan “Bilet który otwiera Ci całą Europę” są własnością firmy Polrail Service i nie mogą być używane lub kopiowane bez zgody pisemnej Polrail; inne nazwy i znaki firmowe znajdujące się w Portalu www.interrailpass.pl należą do ich prawnych właścicieli i są używane za pozwoleniem.
6.2. Zawartość Portalu, w tym treści, artykuły, teksty, zdjęcia, dane, ilustracje, oprogramowanie i wygląd są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną firmy Polrail Service.
6.3. Źródła fotografii wykorzystywanych w Portalu znajdują się w wykazie zdjęć. Zdjęcia zostały użyte z wyraźnym lub dorozumianym zezwoleniem autorów lub właścicieli dzieł. Dokonano wszelkich starań, aby uwzględnić źródła i autorów materiałów używanych w Portalu. Najserdeczniej dziękujemy twórcom za udostępnienie dzieł, które upiększają Portal i pomagają promować podróże kolejowe po Europie. W przypadku wątpliwości co do źródła lub w celu usunięcia materiałów z Portalu prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego z zapiskiem PILNE w temacie wiadomości.

 

6. (English) Copyright and intellectual property

6.1. The Interrail Pass logo, the names Interrail Pass Polska, interrailpass.pl and the slogan “Bilet który otwiera Ci całą Europę” are the property of Polrail Service and cannot be used or copied without express written permission of Polrail; other product and company names or logos found on the website belong to their respective owners and are used with permission.
6.2. The content of the website, including but not limited to data, articles, texts, photos, illustrations, programming, design and appearance are protected by copyright and constitute the intellectual property of Polrail Service.
6.3. Polrail Service started as an information site with hundreds of original images of Polish trains. Several of our photographs have been published and grace books around the world. We love sharing but take artistic attribution and intellectual property seriously. Sources and photographic credits of all images are located in the imprint section of the website. To the best of our knowledge, all materials have been used with explicit or implied permission from their owners and/or creators. Every effort has also been made to verify that such materials are used on the website with appropriate attribution. We value and sincerely thank creators for helping us provide a beautiful visual experience to our visitors and promote the joys of European train travel.
Should you find materials without attribution or have any doubts as to the ownership of any such materials, we encourage you to write to us through the contact form (select the PILNE option in the subject field). Similarly, we will swiftly accommodate requests from rightful owners wishing to have their materials removed from the website. Please use the contact form, select the PILNE option as the subject of your message and give as much details as possible about the item in question.

 

7. Założenie konta na Portalu i komunikacja z Usługobiorcą

7.1. Założenie konta na Portalu jest bezpłatne i ułatwia proces składania zamówienia oraz śledzenia przesyłki.
7.2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za wybór bezpiecznego hasła oraz nieudostępnianie hasła osobom trzecim.
7.3. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce pod jego kontem w tym, gdy konto jest używane przez osoby trzecie.
7.4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowego adresu e-mail i numeru telefonu oraz za sprawne odbieranie i odczytywanie poczty elektronicznej, w tym sprawdzanie folderów spam (ewentualnie za dodanie domen interrailpass.pl oraz polrail.com do listy bezpiecznych nadawców).

 

8. Warunki techniczne korzystania z Portalu internetowego

8.1. Właściwe wyświetlanie stron oraz korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu internetowego wymaga od Usługobiorcy spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
– połączenie z publiczną siecią Internet
– zainstalowana przeglądarka internetowa
– włączona obsługa skryptów Java oraz obsługa plików cookies
8.2. W trakcie korzystania z Portalu, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies, których instalacja jest warunkiem korzystania z serwisów udostępnionych na Portalu.
8.3. Pliki cookies zainstalowane w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy wygasają po upływie 6 miesięcy od daty dokonania przez tego Usługobiorcę ostatniej czynności za pośrednictwem Portalu internetowego, chyba że Usługobiorca postanowi usunąć pliki cookies przed upływem tego terminu.

 

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) jest Polrail Service.
9.2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów prawa.
9.3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są wyłącznie na potrzeby związane ze świadczeniem wybranych Usług i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Polrail Service w związku ze świadczeniem tych Usług.
9.4. Podanie wybranych danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania zakupu biletu Interrail Pass. Usługobiorca zostanie poproszony o podanie określonych danych osobowych w celu prawidłowego dokonania zakupu biletu za pośrednictwem Portalu internetowego.
9.5. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy, które są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy wystawy biletu Interrail Pass:
– nazwisko i imiona Usługobiorcy,
– numer paszportu lub dowodu osobistego Usługobiorcy,
– datę urodzenia Usługobiorcy,
– adres do korespondencji,
– adres elektroniczny Usługobiorcy,
– numer telefonu.
9.6. Podanie wybranych danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia danej Usługi. W przypadku, gdy Usługobiorca odmawia podania danych niezbędnych do zakupu imiennego biletu Interrail Pass, Polrail Service ma prawo odmówić wydania biletu na rzecz tego Usługobiorcy.
9.7. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
9.8. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

10. Płatności

10.1. Za bilety można płacić różnymi metodami w zależności od preferencji Usługobiorcy.
10.2. Transakcje finansowe dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem operatora płatności internetowych Przelewy24 (PayPro SA).
10.3. Zakup biletu na Portalu www.interrailpass.pl stanowi zaakceptowanie regulaminu płatności Przelewy24 (PayPro SA) (dostępny pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin)
10.4. Zakup biletu na Portalu www.interrailpass.pl stanowi zaakceptowanie tego, że w celu realizacji procesu płatności, administratorem danych osobowych jest Przelewy24 (PayPro SA).
10.5. W przypadku płatności kartą kredytową obciążenie konta klienta następuje po zakończeniu zakupu. Dokonując płatności kartą kredytową, klient zleca swojej instytucji kredytowej w chwili dokonywania rezerwacji, aby w razie obciążenia zwrotnego (chargeback) przekazała firmie Polrail Service lub upoważnionej przez nią osobie trzeciej imię i nazwisko klienta oraz pełny adres, tak aby firma Polrail Service mogła dochodzić wobec klienta swoich roszczeń.
10.6. Opłaty bankowe powstałe w przypadku obciążenia zwrotnego związanego z płatnością kartą kredytową ponosi Usługobiorca.

 

11. Vouchery i kody rabatowe

11.1. Vouchery wydawane są w formie kodu rabatowego o określonej wartości. Nie istnieje możliwość otrzymania karty upominkowej lub bonu papierowego.
11.2. Vouchery dostarczane są pocztą elektroniczną na adres podany przez Usługobiorcę przy zamówieniu lub adres z którego wysłano wniosek o wymianę biletu; wiadomość zawiera:
– kod rabatowy,
– wartość vouchera,
– termin ważności oraz
– nazwisko osoby na którą został wydany.
11.3. Voucher ważny jest 60 dni od daty wydania. Po upływie okresu ważności voucher nieodwołalnie traci swoją wartość.
11.4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie kodu rabatowego w ciągu terminu ważności.
11.5. W celu wykorzystania vouchera niezbędny jest kontakt z centrum obsługi klienta za pośrednictwem adresu e-mail: cok m@łpa interrailpass.pl. Zamawianie biletu bezpośrednio na Portalu www.interrailpass.pl nie umożliwia płatności kodem rabatowym.
11.6. W celu wykorzystania vouchera, niezbędne jest podanie kodu rabatowego oraz nazwiska osoby na którą był wydany.
11.7. Voucher może być wykorzystany do zakupu dowolnego biletu Interrail dostępnego w Portalu www.interrailpass.pl.
11.8. Voucher może być wykorzystany do zakupu dowolnej ilości biletów.
11.9. Voucher może być wykorzystany do zakupu biletu dla osoby trzeciej.
11.10. Dozwolone jest kumulowanie kodów rabatowych w celu zapłacenia jednego zakupu.
11.11. W przypadku kiedy wartość vouchera lub voucherów nie pokrywa w pełni ceny zakupu, konieczna jest dopłata innym środkiem płatności.
11.12. Bilety płacone w całości lub w części kodem rabatowym traktowane są tak jak bilety w cenach promocyjnych: nie można ich wymienić ani zwrócić.
11.13. Wypłata pieniędzy z vouchera nie jest możliwa.
11.14. Po wykorzystaniu kodu rabatowego do zakupu biletu, Usługobiorca otrzyma zwrot pozostałej wartości vouchera.
11.15. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne przechowanie kodu rabatowego i rozumie, że utrata kodu równa się z nieodwrotną stratą jego wartości pieniężnej.
11.16. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kody rabatowe wykorzystane przez osoby nieuprawnione.
11.17. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone lub zagubione kody rabatowe.
11.18. Usługodawca nie jest w stanie wyszukać zagubionego kodu lub wydać nowego kodu dla Usługobiorcy.
11.19. Vouchery zagubione nie podlegają wymianie.

 

12. Wysyłka i dostawa

12.1. Bilety Interrail Pass wysyłane są przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy UPS na adres podany przez Usługobiorcę podczas zamówienia.
12.2. Polrail Service jednokrotnie powiadamia Usługobiorców o wysyłce biletów; Usługobiorca może dowolnie sprawdzać stan zamówienia w Portalu internetowym www.interrailpass.pl.
12.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości wysyłane do klientów i blokowane, ukrywane lub usuwane przez filtry poczty e-mail.
12.4. Usługobiorca jest odpowiedzialny za podanie poprawnego adresu, pod którym jest w stanie przyjąć przesyłkę kurierską.
12.5. Usługobiorca jest odpowiedzialny za odebranie przesyłki pod podanym adresem lub zorganizowanie z firmą kurierską ponownego dostarczenia przesyłki.
12.6. Przyjęcie przesyłki wymaga podpisu odbiorcy.
12.7. Polrail Service nie odpowiada za przesyłki przyjęte przez osoby trzecie i nieprzekazane dla Usługobiorcy oraz za brak powiadomienia ze strony firmy kurierskiej o nieudanej próbie dostarczenia.
12.8. Firma kurierska ponosi pełną odpowiedzialność za opóźnienia dostaw oraz zagubienia przesyłek.
12.9. Usługobiorca jest odpowiedzialny za bezzwłoczne powiadomienie Usługodawcy o opóźnionych lub niedostarczonych przesyłkach.
12.10. W przypadku utraty biletu przez firmę kurierską Polrail Service złoży reklamacje w imieniu Usługobiorcy w celu uzyskania odszkodowania za wartość przesyłki.

 

13. Wymiana biletu

13.1. Nie dokonuje się wymiany biletów:
– zakupionych w ramach promocji,
– zapłaconych w całości lub w części kodem rabatowym,
– wystawianych przez inne punkty sprzedaży,
– odłączonych od okładki, poplamionych, zamoczonych, potarganych, zniszczonych lub laminowanych,
– utraconych lub skradzionych,
– nie odesłanych do biura Usługodawcy,
– zagubionych w trakcie przesyłki lub niedostarczonych do biura Polrail Service,
– częściowo lub całkowicie wykorzystanych (bilet traktowany jest jako wykorzystany w pierwszym i po pierwszym dniu jego ważności).
13.2. W celu wymiany Usługobiorca zobowiązuje się do odesłania wydanego biletu do biura Polrail Service w Bydgoszczy.
13.3. Usługodawca nie przyjmuje biletów przesłanych bez wcześniejszego uprzedzenia i pisemnego potwierdzenia warunków wymiany.
13.4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawną dostawę biletu do biura Polrail Service najpóźniej w ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem jego ważności.
13.5. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za koszty dostawy biletu do biura Polrail Service z wyjątkiem wymian spowodowanych przez błednie wystawiony bilet z winy punktu sprzedaży, kiedy to koszt przesyłki opłacony jest przez Polrail.
13.6. Nie istnieje możliwość wydania duplikat biletu Interrail Pass.
13.7. Ze względu na czas dostawy biletu do klienta, wszelkie zmiany wprowadzane są najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem ważności nowego biletu.
13.8. Wymiana biletu który nie został jeszcze wystawiony na bilet o tej samej wartości jest bezpłatna.
13.9. Wymiana biletu który nie został jeszcze wystawiony na droższy bilet jest możliwa po opłaceniu różnicy.
13.10. Wymiana biletu który nie został jeszcze wystawiony na tańszy bilet jest możliwa i upoważnia do pełnego zwrotu różnicy.
13.11. Wymiana biletu który ponosi błędy popełnione przez punkt sprzedaży jest bezpłatna; po stwierdzeniu, że dane wydrukowane na bilecie są sprzeczne z danymi podanymi przy zamówieniu, Usługodawca pokryje koszt odsyłki biletu i po otrzymaniu błędnie wydrukowanego dokumentu, wystawi nowy bilet według danych podanych przy zamówieniu.
13.12. Wymiana biletu który ponosi błędy popełnione przez Usługobiorcę w czasie zamówienia wymaga dopłaty w wysokości 25 procent ceny biletu; po stwierdzeniu że dane wydrukowane na bilecie są błędne, klient proszony jest o kontakt z Usługodawcą w celu wymiany biletu. Po otrzymaniu błędnie wydrukowanego dokumentu oraz dopłaty, Polrail Service wystawi nowy bilet według poprawnych danych podanych we wniosku o wymiane.
13.13. Za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 13.8, 13.9, 13.10, 13.11 i 13.12, bilet wymieniany jest na voucher. Wartość vouchera można wykorzystać do zakupu dowolnego biletu w ofercie Interrail Pass Polska w ciągu 60 dni od daty jego wydania.
13.14. Usługodawca wydaje voucher w ciagu 3 dni od daty otrzymania niewykorzystanego biletu do wymiany.
13.15. Dla Usługobiorcy upoważnionego do wymiany wydanego biletu, przysługuje voucher o wartości ustalonej według następujących reguł:
– 80 procent ceny pierwotnie zakupionego biletu jeśli bilet został wystawiony ale jest jeszcze w posiadłości Usługodawcy,
– 75 procent ceny pierwotnie zakupionego biletu jeśli bilet został wystawiony i wysłany.

 

14. Zwrot biletu

14.1. Nie dokonuje się zwrotu należności za bilety:
– zakupione w ramach promocji,
– zapłacone w całości lub w części kodem rabatowym,
– wystawiane przez inne punkty sprzedaży,
– odłączone od okładki, poplamione, zamoczone, potargane, zniszczone lub laminowane,
– utracone lub skradzione,
– nie odesłane do biura Usługodawcy,
– zagubione w trakcie przesyłki lub niedostarczone do biura Polrail Service,
– częściowo lub całkowicie wykorzystane (bilet traktowany jest jako wykorzystany w pierwszym i po pierwszym dniu jego ważności).
14.2. W celu zwrotu, Usługobiorca zobowiązuje się do odesłania wydanego biletu do biura Polrail Service w Bydgoszczy.
14.3. Usługodawca nie przyjmuje biletów przesłanych bez wcześniejszego uprzedzenia i pisemnego potwierdzenia warunków zwrotu.
14.4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawną dostawę biletu do biura Polrail Service najpóźniej w ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem jego ważności lub z oficjalnym poświadczeniem o niewykorzystaniu.
14.5. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za koszty dostawy biletu do biura Polrail Service.
14.6. W celu otrzymania zwrotu należności za bilet, jego posiadacz powinien uzyskać od urzędnika kolejowego oficjalne poświadczenie o niewykorzystaniu (o treści „UNUSED” /niewykorzystany) – przed pierwszym dniem ważności biletu, a następnie złożyć wniosek o zwrot należności niewykorzystanego biletu.
14.7. Wnioski o zwrot należności za bilety poświadczone jako „UNUSED” (niewykorzystane) są akceptowane do roku od daty wydania biletu.
14.8. Przysługuje pełny zwrot należności za bilet który nie został jeszcze wystawiony.
14.9. Przysługuje zwrot 75 procent ceny za bilet który został wystawiony ale jeszcze nie wysłany do klienta.
14.10. Przysługuje zwrot 70 procent ceny za bilet który został wystawiony i wysłany do klienta.

 

15. Odpowiedzialność

15.1. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Portalu internetowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
15.2. Niedozwolonym jest korzystanie z Portalu internetowego, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Polrail Service, w celu naruszającym przepisy obowiązującego prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje oraz na szkodę osób trzecich.
15.3. Polrail Service zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu do Usług bądź rozwiązania umowy w przypadku Usługobiorcy podejmującego działania określone w ust. 15.2.
15.4. Polrail Service nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli było ono spowodowane przez:
– awarię sprzętu Usługobiorcy,
– niezgodne z Regulaminem korzystanie z serwisu zamieszczonego w Portalu internetowym,
– działania siły wyższej,
– działania organów władzy,
– opóźnienia, błędy lub wady działania sieci teleinformatycznych, energetycznych, radiowych
15.5. Polrail Service zastrzega sobie prawo do dokonywania serwisów technicznych i aktualizacji Portalu internetowego i serwisów w nim dostępnych oraz dokonywania prac konserwacyjnych, których skutkiem może być czasowe ograniczenie możliwości korzystania z Portalu.
15.6. Polrail Service nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń przez przewoźników i przedsiębiorstwa uczestniczące w programie Interrail.
15.7. Polrail Service nie ponosi odpowiedzialności za bilety zniszczone, skradzione, zagubione lub skonfiskowane.
15.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymane wiadomości e-mail z powodów filtrów spamu lub innych mechanizmów obsługiwanych przez klienta lub jego dostawcę Internetu.
15.9. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawne odbieranie i odczytywanie poczty elektronicznej (ewentualnie za dodanie domen interrailpass.pl oraz polrail.com do listy bezpiecznych nadawców). 
15.10. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z regulaminem programu Interrail i za właściwe korzystanie z biletu Interrail Pass.

 

16. Reklamacje

16.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Polrail Service należy składać pisemnie na adres siedziby firmy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres cok m@łpa interrailpass.pl.
16.2. Reklamacje będą rozpatrywane w języku polskim i angielskim.
16.3. Polrail Service zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji w kolejności ich zgłaszania.
16.4. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi około 30 dni, w skomplikowanych sprawach może jednak zostać wydłużony ze względu na czas konieczny do pozyskania odpowiednich informacji lub zebrania odpowiedniego materiału dowodowego.
16.5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko,
– adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej,
– numer zamówienia,
– przedmiot reklamacji,
– opis zaistniałej sytuacji,
– dokumenty niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
16.6. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie poinformowany w sposób, w jaki została złożona reklamacja – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej zamieszczony w zgłoszeniu.

 

17. Postanowienia końcowe

17.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących, ważnych przyczyn:
– ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
– w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
– ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
– wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony lub którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, w tym w sytuacji rozpoczęcia świadczenia nowych Usług, udostępnienia nowych funkcjonalności lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych Usług lub funkcjonalności istotnie zmieniających zakres świadczonych Usług.
17.2. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie www.interrailpass.pl.

 

Obowiązuje od 01.07.2019

Koszyk